Taijiquan stileYun Hua                                            Gran Maestro Hao Huaimu
        iconaYunHuaTaijiquan                                                                iconaWu
 
 
Taijiquan stile Chen                                              Zhi Neng Qi Gong
     IconaChen                                                              iconaQiGong
 
 
 
  Manifestazioni                                                                 Viaggi
mix2009-04-25 8                                                  Cina acqua 1